← Retour

Dolce Vita du Perchet

Infos

Date de naissance 02.02.2009
Pays d’origine Schweiz
Race Warmblut
Robe Braun

Origine

Dannyboy Lucky Boy XX Compromise XX
Séjane XX BB 2102
Zinnia Farn 1467
Korette
Up to Date du Perchet Ulysse de Thurin Grand Veneur
Harmonie de Thurin
Uranie du Perchet Urymate de Ste-Hermelle
Lara

Photos